Warto zwrócić uwagę na art. 243 (2) Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym dokumenty znajdujące się w aktach sprawy lub do nich dołączone stanowią dowody bez wydawania odrębnego postanowienia. Pomijając dowód z takiego dokumentu, sąd wydaje postanowienie.

Wobec brzmienia przedmiotowego przepisu, uchwalonego w 2019 r., niezmiernie istotne jest wykorzystywanie przez strony i zastępujących ich adwokatów, korzystania z prawa do częstego przeglądania akt sądowych. 

Omawiany przepis wprowadził bowiem regułę automatyzmu dopuszczenia dowodu z dokumentu. Strona ma oczywiście prawo ustosunkować się do każdego dokumentu znajdującego się w aktach sprawy lub do nich dołączonego, jednakże musi ona wiedzieć, że dany dokument znajduje się w aktach sprawy. Może więc dojść do takiej sytuacji, że strona wiadomość o fakcie dołączenia dokumentu poweźmie dopiero na etapie wyrokowania i wówczas jedyna możliwość odniesienia się do omawianego dokumentu będzie występować już na etapie zaskarżenia orzeczenia.