Wiele spółek dopiero w 2022 r. odczuło skutki przeprowadzonej w zeszłym roku rewolucji cyfrowej w Krajowym Rejestrze Sądowym. W praktyce okazało się, że składanie wniosków elektronicznych przysparza podmiotom wielu problemów. 

W obecnym stanie prawnym wniosek KRS składa się w postaci elektronicznej, wypełniając stosowny formularz w Portalu Rejestrów Sądowych. Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku sporządzone w postaci elektronicznej, opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Jeżeli dokumenty zostały sporządzone w postaci papierowej, do wniosku dołącza się:

1) odpisy elektronicznie poświadczone przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym, albo

2) elektroniczne kopie dokumentów.

Jeżeli załączono elektroniczne kopie dokumentów, które nie zostały poświadczone przez notariusza albo adwokata lub radcę prawnego, to oryginał dokumentu albo jego odpis lub wyciąg poświadczony urzędowo przesyła się do sądu rejestrowego w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku elektronicznego. 

O ile spółki z reguły nie mą problemu z wypełnieniem elektronicznego formularza wniosku, o tyle skompletowanie i wysłanie prawidłowych załączników staje się o wiele rzadsze. Wiele wniosków elektronicznych jest zwracanych oraz oddalanych z tego powodu, iż nie dołączono właściwych dokumentów. Podmioty wpisane do KRS decydują się w takim przypadku na skorzystanie z pomocy prawnej adwokatów, zajmujących się postępowaniami rejestrowymi.