Dnia 31 marca 2020 roku dokonano zmiany ustawy z dnia 20 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, gdzie wprowadzone zostały m.in. opisanie poniżej odnoszące się do art. 15zss przedmiotowej ustawy rozwiązania obowiązujące w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID:

 – bieg terminów procesowych i sądowych w: postępowaniach sądowych: w tym sądowoadministracyjnych, egzekucyjnych, karnych, karnych skarbowych, w sprawach o wykroczenia, administracyjnych oraz postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, kontrolach celno-skarbowych, postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284), innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw – nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres (art. 15zzs ust. 1);

– natomiast wstrzymanie i zawieszenie biegu termin
ów procesowych i sądowych nie dotyczy: terminów w rozpoznawanych przez sądy sprawach wskazanych w art. 14a ust. 4 i 5 przedmiotowej ustawy, terminów w sprawach wyboru lub powołania organów, których kadencje są określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, terminów wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz terminów w sprawach wniosków i pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego (art. 15 zzs ust. 2);

– wstrzymanie i zwieszenie biegu terminów procesowych i sądowych nie dotyczy również: kontroli uprzedniej zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, które prowadzone są przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz postępowań odwoławczych, które prowadzone są przed Krajową Izbą Odwoławczą (art. 15zzs ust. 3);

nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych, z wyjątkiem rozpraw i posiedzeń jawnych w sprawach pilnych (art. 15zzs ust. 6);

– bieg termin
ów na milczące załatwienie sprawy, wyrażenie przez organ sprzeciwu, wydania rozstrzygnięcia, wyrażenie stanowiska, wydanie interpretacji indywidualnej – nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu (art. 15zzs ust.8);

– nie stosuje się również przepisów o bezczynności organów oraz o obowiązku organu do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie oraz organom prowadzącym postępowanie nie wymierza się także kar, grzywien ani nie zasądza się od nich sum pieniężnych na rzecz skarżących za niewydanie rozstrzygnięć w terminach określonych przepisami prawa (art. 15zzs ust. 10);

– zaprzestanie przez organ prowadzący postępowanie nie może być podstawą wywodzenia środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki (art. 15zzs ust. 11).