W dniu 6 września bieżącego roku wprowadzono do porządku prawnego zupełnie nową ustawę poświęconą tematyce wnoszenia petycji. Ustawa określa szczegółowo zasady składania petycji oraz sposób postępowania organów przy ich rozpatrywaniu.

Kto może napisać petycję?

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną oraz grupę tych podmiotów. Petycja może być adresowana do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Petycja może być wniesiona w interesie własnym, w interesie publicznym, a nawet w interesie osoby trzeciej, jednakże w tym wypadku konieczna jest zgoda osoby postronnej.

Czego można żądać w petycji?

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub też innego działania organu. Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę uprawnioną do reprezentacji.

Jak napisać petycję?

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, nie zaś jego forma zewnętrzna. Nie ma więc znaczenia, jak nadawca zatytułował swoje pismo. Jeżeli pismo zostało określone jako podanie, skarga czy wniosek, lecz z jego treści wynika, że w istocie mamy do czynienia z petycją, organ jest obowiązany rozpatrzyć takie żądanie jako petycję w rozumieniu nowej ustawy – wskazuje mec. Andrzej Jednoralski z Kancelarii adwokackiej Jednoralski w Wejherowie.

Petycja powinna zawierać co najmniej: określenie i adres podmiotu wnoszącego, oznaczenie adresata oraz wskazanie przedmiotu żądania. Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Ustawa wprowadza dodatkowo pojęcie petycji wielokrotnej. Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania pierwszej petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, organ może zarządzić łączne rozpatrzenie wszystkich wniesionych żądań. Petycje połączone do rozstrzygnięcia w wyniku tej procedury nazywamy właśnie petycją wielokrotną – dodaje radca prawny Andrzej Jednoralski.