W związku ze zmianą przepisów, która znacznie ułatwia procedurę składania wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, wiele osób zadłużonych i nieprowadzących działalności gospodarczej zastanawia się nad przeprowadzeniem postępowania upadłościowego. Pojawią się wówczas pytania o konsekwencje złożenia wniosku o upadłość.

Na czym polega upadłość konsumencka?

Celem postępowania upadłościowego jest przede wszystkim sprawne i równomierne wyegzekwowanie należności dla wszystkich wierzycieli. Dopiero w drugiej kolejności istnieje możliwość oddłużenia upadłego w zakresie zobowiązań niespłaconych, pod warunkiem, że działał on zgodnie z dobrymi obyczajami, uczciwie i zgodnie z prawem.

W razie ogłoszenia upadłości przez sąd, dłużnik obowiązany jest wskazać syndykowi cały swój majątek, który od tej chwili staje się masą upadłości. Dłużnik musi się więc liczyć ze sprzedażą przez syndyka wszystkich swoich nieruchomości, pojazdów oraz innych wartościowych przedmiotów – przestrzega radca prawny Andrzej Jednoralski, prowadzący praktykę w Wejherowie.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać datę, wskazanie sądu, oznaczenie dłużnika (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania) oraz wymienienie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie.

Dla dłużników zamieszkałych na naszym obszarze wniosek składa się do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziału Gospodarczego. Należy pamiętać, aby do wniosku załączyć między innymi: aktualny i zupełny wykaz majątku dłużnika z szacunkową wyceną, spis wierzycieli z adresami, wysokością poszczególnych wierzytelności i terminami zapłaty oraz pisemne oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą negatywne przesłanki postępowania upadłościowego. Wniosek podlega opłacie podstawowej w kwocie 30 zł – zaznacza radca prawny Andrzej Jednoralski.

W razie problemów ze sporządzeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, można skorzystać z pomocy prawnej dla przedsiębiorstw– dodaje Andrzej Jednoralski.

Po złożeniu prawidłowo sporządzonego wniosku, sąd przeprowadza postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości, w którym może wyznaczyć termin rozprawy i wezwać na niego dłużnika. Postępowanie merytoryczne kończy się wydaniem postanowienia, w którym sąd może bądź oddalić wniosek (jeżeli zachodzi którakolwiek z negatywnych przesłanek postępowania) bądź też może uwzględnić wniosek, to jest ogłosić upadłość dłużnika i wyznaczyć syndyka. Następnie syndyk ustala listę wierzytelności, która podlega zatwierdzeniu przez sędziego-komisarza. Kolejnym krokiem jest wykonywanie przez dłużnika planu spłaty. Jeżeli plan spłaty został w całości zrealizowany, dłużnik należycie współpracował z syndykiem i nie ujawniły się żadne negatywne przesłanki, dochodzi do częściowego oddłużenia konsumenta i zakończenia postępowania upadłościowego.