Do zatrzymania danej osoby dochodzi niejednokrotnie z zaskoczenia, w sposób zupełnie niespodziewany zarówno dla samego zatrzymanego, jak i osób z jego najbliższego otoczenia. Jeżeli dowiedziałeś się o zatrzymaniu osoby bliskiej, możesz skontaktować się z adwokatem, celem udzielenia zatrzymanemu niezbędnej pomocy prawnej.

Zatrzymanemu na jego żądanie należy niezwłocznie umożliwić nawiązanie w dostępnej formie kontaktu z adwokatem, a także bezpośrednią z nim rozmowę. W wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, przedstawiciel organu ścigania może zastrzec, że będzie obecny przy rozmowie adwokata z klientem. Zatrzymany, który nie korzystał dotąd z usług żadnego prawnika, może skorzystać z listy adwokatów pełniących w danym dniu dyżur adwokacki w trybie postępowania przyspieszonego. Zatrzymany może także żądać poinformowania o zatrzymaniu osoby najbliższej. Tyle w teorii – praktyka spraw karnych bywa jednak niekiedy inna. 

Należy pamiętać, że osoba zatrzymana znajduje się z reguły w ogromnym stresie, pozbawiona jest zasadniczo kontaktu z osobami „z zewnątrz”. Zatrzymany nie ma możliwości swobodnego kontaktu z kancelariami adwokackimi, a co za tym idzie nie może w sposób nieskrępowany wybrać osoby, do której chciałby się zwrócić o pomoc prawną.

Dlatego też niezwykle istotna jest pomoc rodziny lub osób najbliższych dla zatrzymanego. Osoby te mogą dokonać swobodnego wyboru adwokata, który ustali miejsce zatrzymania i udzieli konieczną pomoc prawną zatrzymanemu.

Jeżeli dowiedziałeś się o zatrzymaniu osoby najbliższej, możesz zwrócić się pomoc prawną do adwokata z naszej kancelarii. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny z kancelarią tel. 662 036 605 lub przybycie do siedziby kancelarii w Wejherowie lub w Gdańsku w godzinach urzędowania.