Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej – na czym polega?

Do ograniczenia władzy rodzicielskiej może dojść wskutek pozostawania rodziców w rozłączeniu.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd może określić sposób jej wykonywania. Sąd pozostawia władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka pisemne porozumienie. W braku porozumienia, sąd rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej może także nastąpić wskutek zawinionych zachowań rodziców. W tego typu sprawach sąd opiekuńczy może w szczególności:

1) zobowiązać rodziców oraz dziecko do określonego postępowania,
2) określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu,
3) poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego;
5) zarządzić umieszczenie małoletniego w pieczy zastępczej.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców.

Trwała przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej to na przykład: długotrwała choroba psychiczna lub wyjazd za granicę na stałe.

Jako przykłady nadużycia władzy rodzicielskiej wskazuje się nakłanianie dziecka do popełniania przestępstw, zmuszanie dziecka do nadmiernej pracy, wykorzystywanie dziecka do popełniania czynów nierządnych czy stosowanie niedopuszczalnego karcenia.

Rażące zaniedbania obowiązków względem dziecka mogą polegać na uporczywym braku płatności alimentów, porzuceniu dziecka lub dopuszczeniu się istotnych zaniedbań wychowawczych, a także brak starań o żywienie i higienę dziecka lub stwarzaniem negatywnych wzorców wychowawczych.

Przygotuj dokumenty

Na spotkanie z adwokatem w sprawie o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej prosimy o przygotowanie następujących dokumentów: odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, wyrok rozwodowy (jeżeli w sprawie zapadł rozwód), dokumenty dotyczące alimentów (ugoda, wyrok, pisma komornika). Możesz zdecydować się na udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania w sprawie przez adwokata. Możemy także pomóc w napisaniu wniosku o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej.

662 036 605

Kancelaria Jednoralski
84-200 Wejherowo,
ul. Sobieskiego 235 lok. 4
80-803 Gdańsk,
ul. Nowe Ogrody 37B/4

kancelaria@jednoralski.pl
informacja@jednoralski.pl