Rozwód - pomoc prawna

Udając się do naszego adwokata na spotkanie w sprawie rozwodu, prosimy o przygotowanie następujących dokumentów: odpis skrócony aktu małżeństwa, odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci, wykaz kosztów utrzymania dzieci, zaświadczenie o zarobkach.

Sprawy rozwodowe prowadzone są w pierwszej instancji przez sąd okręgowy. Dla miejscowości Wejherowo właściwy jest Sąd Okręgowy w Gdańsku. Opłata sądowa od pozwu wynosi 600 złotych.

W postępowaniu o rozwód sąd bada, czy rozpad pożycia małżeńskiego ma charakter zupełny i trwały. W sprawach rozwodowych ustala się, czy zerwaniu uległy łączące małżonków więzi: gospodarcze, uczuciowe oraz fizyczne, a jeśli tak, to kiedy to nastąpiło.

Orzekając rozwód sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga także o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi obojga małżonków i kontaktach rodziców z dziećmi oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci. Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu

Na zgody wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Jeżeli zachodzą odpowiednie przesłanki, na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku rozwodowym orzekać także o alimentach na rzecz małżonka.

W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. W praktyce dotyczy to najczęściej kobiet, które zawierając małżeństwo przybrały nazwisko męża – w okresie trzech miesięcy po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego można wówczas powrócić do nazwiska panieńskiego.

Mogą Państwo udzielić pełnomocnictwa adwokatowi z naszej kancelarii do reprezentowania w sprawie o rozwód. Nasi prawnicy mogą również pomóc Państwu w napisaniu powództwa o rozwód.   Wszelkich konkretnych informacji nasi prawnicy mogą Państwu udzielić w ramach porady prawnej.

662 036 605

Kancelaria Jednoralski
84-200 Wejherowo,
ul. Sobieskiego 235 lok. 4
80-803 Gdańsk,
ul. Nowe Ogrody 37B/4

kancelaria@jednoralski.pl
informacja@jednoralski.pl