Adwokat w sprawach o alimenty

 W praktyce najczęściej występują sprawy sądowe o zasądzenie alimentów od rodzica na rzecz dziecka.

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Obowiązek alimentacyjny wygasa szybciej w sytuacji, gdy dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Uchylenie alimentów

Rodzice mogą też uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Wysokość alimentów

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Z jednej zatem strony analizuje się potrzeby uprawnionego dziecka, z drugiej zaś strony stan zarobkowy i majątkowy zobowiązanego rodzica.

W stosunku do dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, obowiązek alimentacyjny może być wykonywany w ten sposób, że jeden z rodziców dokładne osobiste starania o utrzymanie i wychowanie dziecka, drugi zaś z rodziców pokrywa w całości lub w części koszty utrzymania i wychowania.

Świadczenia niezależne

Na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają:
1) świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego,
2) świadczenia, wydatki i inne środki finansowe związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej,
3) świadczenie wychowawcze – tzw. świadczenie 500 plus;
4) świadczenia rodzinne,
5) rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

Przedawnienie alimentów

Roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem lat trzech. Nie-zaspokojone potrzeby uprawnionego z czasu przed wniesieniem powództwa o alimenty sąd uwzględnia zasądzając odpowiednią sumę pieniężną. W uzasadnionych wypadkach sąd może rozłożyć zasądzone świadczenie na raty.

Podwyższenie i obniżenie alimentów

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Możliwe jest zatem złożenie powództwa o podwyższenie lub obniżenie alimentów.

Przygotuj dokumenty

Na spotkanie z adwokatem w sprawie o alimenty prosimy o zabranie: odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka, wykaz kosztów utrzymania dziecka oraz zaświadczenie o zarobkach.

662 036 605

Kancelaria Jednoralski
84-200 Wejherowo,
ul. Sobieskiego 235 lok. 4
80-803 Gdańsk,
ul. Nowe Ogrody 37B/4

kancelaria@jednoralski.pl
informacja@jednoralski.pl