Sprawy i prawo karne - pomoc prawna

Obrona w sprawach karnych

Obrońcą może być jedynie osoba uprawniona do obrony według przepisów o ustroju adwokatury lub ustawy o radcach prawnych. Obrońcę ustanawia oskarżony; do czasu ustanowienia obrońcy przez oskarżonego pozbawionego wolności, obrońcę może ustanowić inna osoba, o czym niezwłocznie zawiadamia się oskarżonego. Co istotne, tą inną osobą niekoniecznie musi być osoba najbliższa dla podejrzanego.

Upoważnienie do obrony może być udzielone na piśmie albo przez oświadczenie do protokołu organu prowadzącego postępowanie karne.

Ustanowienie obrońcy uprawnia go do działania w całym postępowaniu, nie wyłączając czynności po uprawomocnieniu się orzeczenia, jeżeli nie zawiera ono ograniczeń.

Obrońca może bronić kilku oskarżonych, jeżeli ich interesy nie pozostają w sprzeczności. Obrońca zawsze może przedsiębrać czynności procesowe jedynie na korzyść oskarżonego.

Co bardzo istotne, udział obrońcy w postępowaniu nie wyłącza osobistego działania w nim oskarżonego. Pozycja procesowa obrońcy pozostaje odrębna od pozycji oskarżonego, to znaczy czynność procesową może podejmować zarówno obrońca jak i oskarżony.

Mogą Państwo udzielić upoważnienia do obrony adwokatowi z naszej kancelarii. Wszelkich konkretnych informacji adwokat może Państwu udzielić w w ramach porady prawnej.

Reprezentacja pokrzywdzonego

Pokrzywdzony w sprawach karnych może udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania swoich interesów na każdym etapie postępowania, również w toku postępowania przed sądem, gdy może działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Pełnomocnik pokrzywdzonego pomaga mu w realizowaniu przysługujących mu praw. Do praw pokrzywdzonego w toku postępowania przygotowawczego, należą między innymi:

  1. prawo do bezpłatnej pomocy tłumacza;
  2. prawo do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzeniu śledztwa lub dochodzenia oraz zażalenia na bezczynność, jeżeli w ciągu 6 tygodni od złożenia przez pokrzywdzonego zawiadomienia o przestępstwie nie został on powiadomiony o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia;
  3. prawo do składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia;
  4. prawo do udziału w czynnościach postępowania przeprowadzanych na wniosek pokrzywdzonego oraz w czynnościach, których nie można powtórzyć na rozprawie, w tym także w przeprowadzeniu dowodu;
  5. prawo do udziału w przesłuchaniu biegłego oraz prawo do zapoznania się z jego pisemną opinią;
  6. prawo dostępu do akt sprawy, do sporządzania odpisów i kopii;
  7. prawo do złożenia wniosku o zapoznanie się z materiałami śledztwa lub dochodzenia przed jego zakończeniem;
  8. prawo do złożenia wniosku o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie aż do zamknięcia przewodu sądowego;
  9. prawo do otrzymania informacji o uchyleniu tymczasowego aresztowania stosowanego wobec podejrzanego lub o jego ucieczce z aresztu śledczego;
  10. prawo do złożenia zażalenia na każdą czynność naruszającą prawa pokrzywdzonego.

Mogą Państwo udzielić pełnomocnictwa adwokatowi z naszej kancelarii do reprezentowania w sprawie karnej. Wszelkich konkretnych informacji adwokat może Państwu udzielić w ramach porady prawnej.

662 036 605

Kancelaria Jednoralski
84-200 Wejherowo,
ul. Sobieskiego 235 lok. 4
80-803 Gdańsk,
ul. Nowe Ogrody 37B/4

kancelaria@jednoralski.pl
informacja@jednoralski.pl